Algemene voorwaarden

 • 1. Identiteit van de onderneming

  Naam ondernemerCasymo bv
  Handelend onder de naamDranken.be
  KantooradresPareinpark 29, 9120 Beveren
  Telefoonnummer+32 485 98 09 83
  E-mail adresinfo@dranken.be
  Bereikbaarheidmaandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur
  IBAN nummerBE66 3631 2193 9043
  BIC/ SWIFTBBRUBEBB
  BANKING
 • 2. Algemene Bepalingen

  De consument heeft het recht aan DRANKEN.BE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. Indien hiermee verzendkosten gepaard gaan; zowel verzend als retour zijn deze ten allen tijden ten laste van de klant. Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.DRANKEN.BE.be, hierna de “website”, eigendom van en beheerd door de vennootschap Casymo bvba, met maatschappelijke zetel te Pareinpark 29, 9120 Beveren, BE met ondernemingsnummer BE0 536.358.530, hierna casymo bvba. DRANKEN.BE is actief in enkel en alleen one shot deals. Met andere woorden het verkopen van volledige loten met een stock. Wij verzenden binnen de 24 uur en leveren zo snel mogelijk op uw gewenst adres. Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op de website. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eingen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 • 3. Toepasselijkheid

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod dat wordt aangeboden op de website. Vooraleer de overeenkomst tussen beide partijen wordt afgesloten zal de consument de algemene voorwaarden geprensenteerd krijgen en dient hij deze te aanvaarden. Indien voor welke reden dan ook, de algemene voorwaarden niet kan worden afgebeeld zal de consument de algemene voorwaarden per mail toegezonden krijgen zodanig dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op diens computer of kan worden afgedrukt.

 • 4. Aanbod

  DRANKEN.BE tracht steeds zo een volledige en nauwkeurige omschrijving te geven van de producten dat worden aangeboden. De omschrijving zal steeds zodanig gedetailleerd zijn zodat de consument een goede beoordeling kan maken van het aangeboden product. Verder zal DRANKEN.BE waarheidsgetrouwe afbeelding voorzien van de aangeboden producten. Ondanks dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de consumente specifieke vragen zou hebben die niet geafficheerd zijn op de website verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 • 5. De prijs

  Prijzen die worden geafficheerd zijn steeds vast en zullen tijdens het moment van het aanbod niet wijzigen. Enkel indien er een wijziging van het btw-tarief wordt doorgevoerd kan dit een invloed hebben op de prijs. De prijs die wordt geafficheerd op de website zijn inclusief btw, accijnzen en overige taksen. Omdat onze producten verzonden worden door een externe transportfirma komen er steeds verzendkosten bij. Deze zullen duidelijk voor de aankoop getoond worden. De verzendkost kan varrieren afhankelijk van de waarde van de bestelling en de locatie naar waar deze dient te worden verzonden. DRANKEN.BE zal op regelmatige basis promotionele acties afficheren op de website. Deze lopen zolang de promotionele periode is geafficheerd of tot einde stock. Alle informatie omtrent deze acties zullen zo duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd op de website. Uitzonderlijk zou het kunnen dat er 2 of meerdere promoties tijdelijk naast elkaar lopen. Het is belangrijk te weten dat een gebruiker niet tegelijk aan beide acties kan deelnemen. Dit zal ook zo worden gecommuniceerd tijdens de promotie periode. DRANKEN.BE behoud bovendien het recht een bestelling aan te passen indien er gemerkt wordt dat door een technische fout toch twee acties samen lopen op één of meerdere producten of productcategoriën.

 • 6. Betaling

  Alle producten die via de website worden besteld dienen op voorhand te worden betaald. De aankoop is pas voldaan nadat de klant een bevestigingsmail krijgt van DRANKEN.BE. De bestelde producten zullen worden toegezonden naar het aangeduide adres dat eveneens zichtbaar zal zijn op de bevestigingsmail. In het geval dat de betaling niet volledig wordt uitgevoerd en de goederen toch zijn verzonden, heeft DRANKEN.BE het recht, na een periode van 30 dagen na factuurdatum, om extra kosten aan te rekenen wegens ingebrekestelling van volledige betaling. De interesten bedragen 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfataire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die worden verstuurd blijven ten allen tijden eigendom van DRANKEN.BE tot het moment dat de volledige betaling van de factuur is ontvangen. DRANKEN.BE mag ook eisen de niet betaalde goederen terug te sturen en de hierdoor gemaakte kosten door te factureren naar de aankoper die oorspronkelijk de goederen heeft besteld maar niet volledig heeft betaald. Zolang er facturen openstaan mogen de door DRANKEN.BE verzonden goederen niet doorverkocht, weggeschonken of roerend gemaakt worden. Indien er onjuistheden worden opgemerkt in de betalingsgegevens of er iets verdachts wordt opgemerkt tijdens de betaling, gelieve DRANKEN.BE onmiddellijk te contacteren op het mailadres info@dranken.be.

 • 6. Conformiteit en garantie

  De goederen die door DRANKEN.BE worden verzonden zullen voldoen aan de normale verwachtignen die je mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. De goederen die door DRANKEN.BE worden verzonden zullen ook voldoen aan alle wetten die op het moment van de bestelling van kracht zijn. In geval van schade of andere klachten omtrent het product, dient u binnen een periode van 24uur dit te melden aan DRANKEN.BE via het e-mail adres info@dranken.be zodoende DRANKEN.BE zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst. DRANKEN.BE is geen fabrikant van de producten en verdeelt deze enkle via haar webshop. Dit wil zeggen dat DRANKEN.BE geen enkele garantie kan geven omtrent de werking van de producten die zij te koop aanbiedt. Op de accesoires die worden aangeboden door DRANKEN.BE is een garantie voorzien van 2 jaar.

 • 7. Herroepingsrecht

  Alle goederen die zijn aangekocht bij DRANKEN.BE mogen binnen een periode van 14 dagen teruggezonden worden zonder dat hier een reden voor wordt opgegeven. Belangrijk is dat de teruggezonden goederen in dezelfde staat terugkeren als oorspronkelijk verzonden. Dit wil zeggen dat de goederen niet beschadigd mogen zijn of niet deels geconsummeerd mogen zijn. De klant wordt verwacht de verpakkingsdoos op zo een manier te openen dat hij de goederen niet beschadigd. Vervolgens kan hij de goederen inspecteren en indien voor elke reden dan ook deze niet voldoet aan zijn verwachting kan hij deze binnen de periode van 14 dagen terug sturen. Belangrijk is dat de kosten die gepaard zijn bij de terugzending voor zijn rekening zijn. DRANKEN.BE is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van gemaakte kosten voor de goederen terug te zenden. DRANKEN.BE raad ook de klant aan een verzekering te nemen voor de goede terug zending van de goederen. Zodra de goederen in goede staat terug zijn toegekomen op ons adres (Pareinpark 29, 9120 Beveren) zal DRANKEN.BE binnen een periode van 30 dagen overgaan tot de terugbetaling van de goederen. Indien de goederen beschadigd, deels geconsummeerd of onvolledig bij ons worden teruggestuurd kan DRANKEN.BE niet overgaan tot terugbetaling.

 • 8. Levering en uitvoering

  Na betaling van de goederen zal DRANKEN.BE trachten de aangekochte goederen binnen een periode van 48 uur te leveren op het aangeduide leveradres. Door externe omstandigheden kan deze periode langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Alle goederen die worden besteld zullen binnen een periode van maximaal 30 dagen geleverd worden bij de klant tenzij anders op voorhand aangegeven. Indien deze leveringstermijn niet gehaald wordt (wegens out of stock of andere redenen), heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren en zal DRANKEN.BE overgaan tot de totale terugbetaling van de niet geleverde goederen. De verzending van alle bestelde goederen en waardebons zijn steeds op het risico van DRANKEN.BE. Indien u bestelling verloren of beschadigd zou geraken tijdens het verzendingsproces is dit steeds op kosten van DRANKEN.BE. Echter zoals hierboven aangegeven, bij terugsturen van de goederen naar DRANKEN.BE, is de klant zelf verantwoordelijk voor de terugzending en mogelijke kosten die hier aan verbonden zijn.

 • 9. Overmacht

  In geval van overmacht is DRANKEN.BE niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. Tot overmacht behoren alle omstandigheden die ervoor zorgen dat DRANKEN.BE buiten hun wil om hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Hierdonder kunnen behoren stakingen, bedrijfsstoringen, brand, natuurrampen, energiestoringen, communicatie- of netwerkstoringen, fouten afkomstig van derde enz. Eveneens is de klant gevrijwaard van zijn verplichtingen indien hij/ zij getroffen worden door dergelijke voorvallen.

 • 10. Intelectueel eigendom

  Het is verboden om teksten, beelden, logo’s of andere communicatie dat vertrekt vanuit DRANKEN.BE te kopieren of te delen met derde. Indien u toch gebruik wilt maken van door DRANKEN.BE geleverde teksten of beelden hoeft u eerst contact op te nemen via e-mail op het adres info@dranken.be. U mag deze pas gebruiken naar schriftelijke toestemming. Indien u deze toch gebruikt, zonder toestemming, heeft DRANKEN.BE het recht te vragen deze te verwijderen.